Coen Fledderus 

Polis Advocaten

Coen Fledderus is specialist op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en intermediaire distributie. Coen adviseert over en procedeert in onder meer in dekkingskwesties, fraude- en (brand)regreszaken en aansprakelijkheidszaken. Door het intermediair wordt Coen ook geraadpleegd over kwesties rondom de zorgplicht en (dreigende) geschillen met personeel en aandeelhouders. Ook het adviseren en procederen over het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden met freelancers en aanbieders en de aan- en verkoop van portefeuilles behoren tot zijn expertise. Coen is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Coen publiceert regelmatig in vakbladen voor de verzekeringsbranche waaronder AMmagazine.

Robin van Beem

Polis Advocaten

Robin van Beem is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan het intermediair. Hij helpt adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het oplossen en voorkomen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld op het gebied van:
toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning), bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht, verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht, samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling
& nieuwe distributiekanalen.  Robin houdt zich ook bezig met het begeleiden van productontwikkeling en het beoordelen en schrijven van polisvoorwaarden. Waaronder het herschrijven daarvan op eenvoudiger taalniveau.

Chris Banis

V&A Advocaten

Chris is sinds 2004 advocaat. Daarvoor werkte hij twee jaar bij Aon. Chris hield zich bij Aon met name bezig met het redigeren van verzekeringsvoorwaarden. Hij heeft dan ook veel affiniteit met zowel het opstellen als het beoordelen van algemene (verzekerings)voorwaarden.

Vanuit Aon maakte Chris de overstap naar de advocatuur. Gezien zijn achtergrond in de verzekeringswereld, heeft hij altijd gewerkt in de verzekerings- en aansprakelijkheidspraktijk. Naast algemene aansprakelijkheidszaken, heeft hij veel ervaring met (brand)regreszaken en bouwschades. Ook behandelt hij zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Verder staat hij verzekeraars bij in polisgeschillen, waaronder ook polisgeschillen bij kredietverzekeringen en D&O verzekeringen. Ook adviseert hij over het portefeuillerecht.

Chris is geboren in Duitsland en heeft daar meerdere jaren gewoond. Hij beheerst de Duitse taal uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk) en is goed bekend met de Duitse (zakelijke) gebruiken. Chris wordt daarom geregeld ingeschakeld door Duitse verzekeraars bij schadegevallen die (deels) in Nederland spelen. Ook wordt hij vaak door Nederlandse verzekeraars ingeschakeld indien een zaak Duitse aspecten kent. Daardoor heeft hij ook veel kennis opgedaan van het Internationaal Privaatrecht, waarover hij dan ook adviseert en lezingen geeft. Ook over andere onderwerpen publiceert, spreekt en doceert Chris regelmatig.

In 2010 heeft Chris de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Chris is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW), de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Vereniging Corporate Litigation (VCL).  

Dieuwertje Rosenquist

V&A Advocaten

Dieuwertje is civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij is sinds het laatste jaar van haar studie actief in het verzekering- en aansprakelijkheidsrecht. In 2009 is zij haar loopbaan begonnen in de advocatuur. Zij heeft in de daarop volgende jaren veel proceservaring opgedaan. In 2013 is Dieuwertje overgestapt naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar zij zich verder heeft toegelegd op het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Naast haar werkzaamheden bij Kifid heeft zij in 2015 de Master Verzekeringskunde aan de Amsterdam Business School afgerond. Dieuwertje is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschappen. In september 2019 heeft Dieuwertje de overstap gemaakt naar V&A Advocaten.

Eveline Ruinaard

Geschillencommissie Kifid 

Hoe los je klachten klantvriendelijk op?
Kifid behandelt jaarlijks zo’n 1.500 verzekeringsklachten van consumenten. Eveline Ruinaard is sinds januari 2017 Voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid en daarnaast als directeur verantwoordelijk voor het financiële klachteninstituut. De praktijk van Kifid leert dat veel klachten kunnen worden opgelost dankzij bemiddeling. Dat kan de vraag oproepen: ‘Waarom is de verzekeraar er niet in geslaagd om een oplossing in de interne klachtenprocedure (IKP) met de klant te vinden?’ In deze sessie aandacht voor wat van belang kan zijn voor een succesvolle IKP. Hoe meer klachten de verzekeraar zelf in de IKP oplost, hoe minder de consument een beroep zal doen op Kifid.